Hydrogeologisk kartlegging i Finnmark. Øst-Finnmark. Delrapport.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utført en hydrogeologisk kartlegging i Øst-Finnmark. Denne undersøkelsen er en del av Finnmarksprogrammets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kartleggingsmetodikk for grunnvann. Det er gode muligheter for grunnvannsuttak både i fjell og løsmasser i Øst-Finmark. Det er muligheter for grunnvann i løsmasser flere steder langs Tana og Pasvikvassdragene. I tillegg er mulighetene til stede langs enkelte elveavsetninger langs kysten, som i Båtsfjord, Nesseby og Austertana. Bergartene på Varangerhalvøya er av sedimentær opprinnelse og sandsteinene i dette området er meget gode vanngivere (> 2000 l/time). I Sør-Varanger er ulike gneiser de dominerende bergartene og disse bergartene må karakteriseres som dårlige vanngivere (> 500 l/time).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.136
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark