Hydrauliske egenskaper i løsmasser og fjell sett i sammenheng med EU-direktivet for deponering av avfall

SFT har fått tildelt ansvaret for implementeringen og oppfølgingen av EUs Rådsdirektiv for deponering av avfall. I dette direktivet stilles det meget strenge krav til bunntetting for å forhindre forurensningen av sedimenter og grunnvann fra utlekking av sigevann fra deponiet. Det stilles ved deponering av ikke-farlig avfall blant annet krav om dobbelt sikring med både bunn- og sidemembran og en naturlig geologisk barriere. Totalvirkningen av den naturlige geologiske barrieren når det gjelder vern av jord, overflatevann og grunnvann skal minst tilsvarer virkningen av et 1 meter mektig minerallag med hydraulisk konduktivitet K . I de tilfeller der den naturlige geologiske barrieren ikke tilfredsstiller dette kravet kan det utbygges en kunstig geologisk barriere, med minimum 0,5 meter tykkelse, som gir tilsvarende vern. For å heve sin geofaglige kompetanse tilknyttet deponidirektivet ønsket SFT å få utarbeidet en beskrivelse av permeabilitet i løsmasser og berggrunn i Norge, og en vurdering av berggrunnens og løsmasseners potensial til å utgjøre en geologisk barrier ihenhold til EUs deponidirektiv. Til grunn for denne beskrivelsen av løsmassenes og berggrunnens hydrauliske egenskaper er hovedsakelig NGUs geologiske kartdatabaser kombinert med informasjon fra NGUs brønndatabase benyttet. Med den svært varierende og setdvis meget komplekse oppbygning og fordeling av både løsmasser og berggrunn i Norge er den gitte beskrivelsen av permeabiliteten av meget generell karakter. Ut fra NGUs vurdering vil de mest aktuelle lokaliteter for etablering av deponier være i områder under marin grense med sammenhengende homogene avsetninger av hav- og fjordavsetninger, eller i områder med forholdsvis mektige finstoffholdige moreneavsetninger. Disse avsetningstyper kan ha et potensial til å utgjøre en naturlig geologisk barriere i henhold til EUs deponidirektiv. Erfaringer og undersøkelser, kombinert med statistisk behandling av informasjon i brønndatabasen, viser at berggrunnen generelt er betydelig oppsprukket i Norge. Denne oppsprekkingen gir berggrunnen hydrauliske egenskaper som gjør det vanskelig og finne egnete deponiområder på fjell som tilfredsstiller deponidirektivets krav, uten etablering av kunstig geologiske barrierer. For å kunne anbefale plassering av deponier må det, i tillegg til innhenting og sammenstilling av geologisk bakgrunnsinformasjon bla. i NGUs databaser, utføres omfattende geologiske grunnundersøkelser for å kartlegge undergrunnens hydrauliske egenskaper. På grunn av berggrunnens vanligvis inhomogene og til tider uforsigbare oppsprekningsmønster vil det være en svært omfattende og utfordrende oppgave å dokumentere berggrunnens hydrauliske egenskaper.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.016
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport