HYDRA-delprosjektrapportering: N5 Naturlige magasineringsområder

Under delprosjektet N5 Naturlige magasineringsområder, har NGU gjennomført flere underprosjekter som samlet skal gi grunnlag for en bedre vurdering av naturlige magasineringsområder langs elvestrengen. Disse arbeidene viser at en med basis i det kvartærgeologiske kartgrunnlaget kan segmentere området i et rutenett på 100m X 100m med basis i oversiktskartet Kvartærgeologisk kart over Hedmark (M 1:250 000). Sammnelikningsstudier med digitale data fra to "training areas" viser at kartmaterialet er signifikant for denne type storskalaprosjekt- er. Disse rutene er videre tilordnet en infiltrasjonsverdi som beskriver den gjennomsnittlige hastigheten hvormed vann kan infiltrere i avsetningen. Tentativt tilføres ruten en verdi med basis i de årvisse målingene foretatt av Landsomfattende grunnvannsnett for en prøvestasjon. Dette viser at skal vann- balansen vurderes kortaiktig, for eksempel på årsbasis, må dette forholdet tas med i vannbalanselikningen for områdene utenfor elveslettene. I delprosjektet er det enn videre dokumentert at infiltrasjonsmagasiner langs elvestrengen har begrenset verdi som magasineringsområder under flom. Dette ut fra det forhold at magasinfyllingen her er så pass hurtig at når flomtoppen kommer, har en antagelig alt forbrukt "ledig" magasineringsvolum. Oppsettet av to stasjoner for automatisk evaluering av miljømessige aspekter ved flom på elvesletter i relasjon til drikkevannsanlegg, viser at forholdene mht forurensning må utvikles videre og bli et element i beredskapsvarsling.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.006
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark Akershus