Holmedal brønnfelt, Sunnfjord: Geologiske undersøkelser og prøve- pumping

Norges geologiske undersøkelse sin økte forskningsinnsats på grunnvann i fjell gjennom forskningsprosjektet "Bruddsoner og grunnvann i Sunnfjord" har hatt som mål å fremskaffe en regional forståelse av deformasjonen langs større post- devonske lineamneter/bruddsoner i krystalline bergarter og disse lineamentenes betydning for vanngiverevne i borebrønner. Denne rapporten presenterer resul- tater fra et av flere hydrogeologiske arbeider som prøver å vurdere den optimale plasseringen av borebrønner langs lineamenter. Et brønnfelt bestående av ni brønner er utformet ved Holmedal i Sunnfjord, innenfor et 100x100 meters område. Feltet er konstruert med tanke på a teste en hypotese som tilsier at bergspenninger har betydning for sprekkeperme- abilitet og dermed grunnvannsstrøm i områder med lav til moderat oppsprekning av berggrunnen. En foreløpig konklusjon fra arbeidene er at bergspenningene ved Holmedal brønn- felt påvirker sprekkepermeabiliteten, og dermed grunnvannsstrømmen mellom brønnene, som ser ut til å være høyere i et retning som er tilnærmet med største bergspenning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.085
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport