Hisu-prosjektet 1974. Malmundersøkelser i Ravnåsen og Eiteråkroken, Gran kommune, Nordland.

Ravnåsen bly-sinkforekomst opptrer som en rekke røsker, synker og dagstrosser i en ca 2 km lang linjalrett sone i en mektig marmor. Eiteråkroken bly-sink- forekomst opptrer som spredt mineralisering i den sydlige delen av forannevnte marmor. Etter avtale med HISU har NGU utført følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og fast fjell og geofysiske undersøkelser med SP, IP, VLF, og magnetiske målinger i Ravnåsen bly-sinkforekomst. Geologisk befaring og oppfølging av bekkesedimentanomalier i Eiteråkroken bly-sinkforekomst. I Ravnåsen var hensikten med undersøkelsene: Kartlegge malmsonen og tektonikken rundt forekomsten, om mulig bestemme den genetiske plassering av mineraliseringen, undersøke malmens forløp mot dypet og kartlegge ukjente mineraliseringer. I Eiteråkroken hadde befaringen til hensikt å gi en vurdering om senere undersøkelser av forekomsten. I Ravnåsen opptrer malmen i et imbrikasjonsplan med sterkt tektoniserte glimmergneis og epidotskarn ved siden av en hvit rosa marmor. Malmsonen er godt kartlagt i dagen og malmmineralene er i hovedsak blyglans og sinkblende. Undersøkelsene har gitt indikasjoner på malmmineralisering som øker mot dypet. Kompletterende geofysiske målinger og diamantboringer anbefales. I Eiterå- kroken er det ikke anbefalt videre undersøkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1252/2
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland