Helserisikovurdering av arsen, bly og PAH fra jord og sand i barns lekemiljø. Forslag til tiltak.

Basert på underlagsmateriale i NGU-rapportene 99.022, 99.049, 99.058, 99.062 og 99.077 og toksikologiske data anbefales følgende tiltaksgrenser for innholdet av arsen, bly og benso(a)pyren i jord eller sand i små barns lekemiljø: * Arsen: 20 m/kg jord * Bly: 150 mg/kg jord * Benso(a)pyren: 0.5 mg/kg jord * I alle barnehager og barneparker i kommunen (offentlige og private) bør jord eller sand i kontakt med trykkimpregnert trevirke fjernes i 1 meters bredde og 20-30 cm dybde og erstattes med ren jord. Det er ikke nødvendig med prøvetaking og kjemiske analyser av jord eller sand i alle barnehager i kommunen. Jord eller sand som skal tilføres etter at massene rundt trykkimpregnert trevirke er fjernet, må kontrolleres at det er ren. Minimum bør det trykkimpregnerte trevirket årlig oljebeises får redusere utlekking av arsen fra trevirke erstattes med alternative materialer i barns lekemiljø. Ved nyanskaffelser av lekeutstyr, bør det ikke benyttes lekeapparater av trykkimpregnert material. For barnehager, barneparker, barneskoler, lekeplasser og balløkker i Bergen og Laksevågs sentrale deler, foreslås det at jorden på disse stedene prøvetas og analyseres for miljøgifter. Når resultatene foreligger kan tiltak iverksettes ut fra de foreslåtte tiltaksgrenser. Det er ikke nødvendig å ta prøver av den tilkjørte sanden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.083
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland