Høgåsen nikkelfelt ved Tvedestrand.

Rapporten er skrevet etter en kort befaring i feltet. Litteratur og data om feltet er sammenstilt, og et geologisk kart over området etter E. Sæther er gjengitt. Ni-mineraliseringer er knyttet til metagabbro/amfibolitt kropper i Bamble formasjonens gneiser. Den betydeligste mineraliseringen er Høgåsen hvor det har vært en del gruveaktivitet. Forekomsten er såpass liten, utgående ca. 100 m og mektighet mindre enn 2 m, at den ikke er økonomisk utnyttbar. Mineraliseringen har både massivmalm og impregnasjonsmalm. I ren sulfidfase har forekomsten ca. 5% Ni og ca 1% Cu. Forekomsten har lavt innhold av Pt-metaller og Co. Statens 11 rettigheter i området vil derfor falle i det fri.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/45A
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder