Gullundersøkelser på Ringvassøy, sammenstilling av tidligere prospek- tering og feltbefaring i 1997

Rapporten gir et kort resyme av prospektering etter kismalmer på Ringvassøy fram til og med begynnelsen av 1980-årene med hovedvekt på NGUs undersøkelser. Videre gis en mer omfattende sammenstilling og vurdering av gullprospekteringen til ASPRO/ A/S Sulfidmalm og Folldal Verk A/S/ AMOCO Norway i perioden 1982- 1985 (kap. 3.3 og 3.4) Enn videre gjennomgås og kommenteres malm- og bergggrunnsgeologiske arbeider i regi av universitetene i Oslo og Trømsø. Berggrunnsgeologisk kartlegging utført vesentlig av NGU er også omtalt. Rapporten inneholder videre en omtale av befaringer i august 1997.I diskusjons- kapitelet vurderes prospekteringsaktiviteten sett under ett, gullpotensialet vurderes og det gis en anbefaling om videre undersøkelser. Det konkluderes med at forståelsen for gullmalmdannelsen fortsatt er liten, og at videre undersøkelser bør omfatte kartlegging av tektoniske elementer, tektonostrati- grafi samt detaljerte undersøkelser av de kjente gullmineraliseringene. Resultatene av disse undersøkelsene på Ringvassøy kan videre benyttes ved undersøkelse av andre prekambriske suprakrustalbelter i Troms. Litteraturliste med samtlige for oss kjente referanser med tilknytning til prospektering på Ringvassøy er tatt med. Analysedata for prøver innsamlet under befaringen i 1997 samt oversikt over registrerte malmforekomster med analyse- data fra NGUs Malmdatabase er tatt med som appendix 1.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.072
Page number:
68
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms