Gull i vulkansk-sedimentære bergarter, Skjomen-Rombaken

Paleoproterozoiske (1.8-1.9 mill. år) vulkanske og sedimentære bergarter i Rombak-Skjomen området (Rombakvinduet) har betydelige likhetstrekk med tilsvarende bergarter i Lycksele-Storuman området (Guldlinjen) i Nord-Sverige hvor det i de senere år har vært påvist betydelige gullforekomster, hvorav flere kan være drivverdige. Rekognoserende feltundersøkelser i 2007 for om mulig å påvise tilsvarende eller liknende type gullmineraliseringer i Rombak-Skjomen resulterte i påvisning av gullanrikede gråakker/vulkanitter ved Jernvann, Losi og Gautelisvatn. Dette indikerer at tilsvarende geologiske prosesser for anrikning av gull som i Nord-Sverige har vært aktive. Fra tidligere av har det vært kjent gull-arsenkismineraliseringer i dolomittisk kalk ved Gautelisfjell, som er en annen forekomstopptreden enn det som nå er påvist. De aktuelle gullmineraliseringer i Rombak-Skjomen antas å være relatert til skjærsoner, men uten at de nærmere geologiske forhold er kjent i detalj. De påviste gullanomale lokaliteter er i seg selv neppe av økonomisk interesse, men det er sannsynlig at den nye informasjonen som er skaffet til veie vil lede til ny interess for gullprospektering i regionen. I neste omgang vil dette kunne resultere i nye og kanskje rikere funn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.045
Page number:
15 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Malmgeologi, Rombaken - Skjomen
Project nr:
326200
Fylke:
Nordland