Gull i fyllittene under Jotundekket

Flere undersøkelser har vist høye gullverdier i nærheten av fyllitter under Jotundekket. Av den grunn ble det i 1991 og 1992 tatt tilsammen 287 prøver av jord, flomsedimenter og berggrunn i Oppland fylke og Aurland i Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble analysert på Au, As, Sb, Bi, Ge, Se, Te og S. Det ble også undersøkt hvordan analyseverdiene påvirkes av ulik prøvepreparing. Resultatene tyder på at jorda over fyllittene inneholder gjennomsnittlig 4 ppb kongevann- løselig gull der størstedelen er bundet til arsenførende mineraler mens en liten del av gullinnholdet antas å foreligge i form av ca. 0.05 mm store gullkorn. Gullkorn på 0.05 mm størrelse kan skape anomale ikke-reproduserbare gullverdier på opptil 100 ppb Au ved 10 g analyseinnvekt. Omfattende reanalysering og reprøvetaking av jord og flomsedimenter tyder på at høye verdier fra tidligere undersøkelser enten ikke er reproduserbare eller ikke er representative for gullinnholdet i jord eller berggrunn. Det holdes også for sannsynlig at enkelte, ikke undersøkte, gullverdier fra andre fylker i forbindelse med den landsdekkende flomsedimentundersøkelsen i 1987 heller ikke er reproduserbare. Det er ved denne undersøkelsen ikke funnet reproduserbare verdier over ca. 15 ppb kongevannløselig Au og resultatene tyder ikke på økonomisk utnyttbare gullforekomster i fyllittene under Jotundekket.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.053
Page number:
123
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport