Guide til Midtnordenekskursjonen 1994 Kvartærgeologi og miljøgeologi i Midt-Norge

Midt-Nordenekskursjonen 1994 er, i likhet med i 1993 i Finland, en kombinert kvartærgeologisk/miljøgeologisk ekskursjon, med deltakere fra de geologiske undersøkelsene i Finland, Sverige og Norge. I Trondheim får vi en orientering om kommunalt miljøvern og forurenset grunn i byområder. Videre besøkes tre lokaliteter i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag der løsmasser benyttes til rensing av avløpsvann. I Brønnøysund skal vi se på overvåking av avrenning fra en søppelfylling, og i Velfjord håper vi på å bli orientert om miljøaspekter knyttet til åpning av et kalksteinbrudd. Ekskursjonens kvartærgeologiske del vil legge hovedvekten på isavsmelting med randtrinn, kronologi og morfologi, samt strandflaten og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra deglasiasjonen, morenestratigrafi, løsmassefordeling generelt samt leirskred og postglasial erosjon. Det vil bli diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.071
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport