Gruvegeologiske undersøkelser i Laksådal og Oterstrand.

I Laksådal og Oterstrand gruver er det gjort geologisk kartlegging og prøvetaking av gjenstående malm. I tillegg er det gjort radiometriske målinger med scintillometer og scheelitt-leting ved hjelp av ultrafiolett belysning. Malmen er molybden, wolfram og uranførende pegmatitter i glimmergneis nær grensen mot den prekambriske Laksådalgranitten. Det gjenstår malm i dypet i Laksådalen gruve. I Oterstrand gruve gjenstår også noe malm. Molybdengehaltene er imidlertid lave, ca. 0,05% Mo. Wolfram- og uraninnholdet er for lavt til å gi noe tilskudd til malmverdien. Malmdannelsen er knyttet til en deformasjonsfase som har gitt folder med vesentlig fall i cm til m-skala med mulig sammenheng med oppdoming av Laksådalgranitten. De økonomiske muligheter vurderes som negative.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1575/20E
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland