Grusregistret i Løten kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 7 forekomster i kommunen, derav 1 sand- og grusforekomst og 6 moreneforekomster. Både grus- og morenematerialet domineres av sterke sandsteins- og kvartsittiske bergarter. Morenen kan lokalt ha et høyt innhold med svak skifrig silt- og leirstein. Den ene sand- og grusforekomsten ligger ved Gryllingsætra og er volumberegnet til ca. 0.5 mill. m3. Moreneforekomstene (massetakene) er hovedsakelig knyttet til skogsbilveinettet. Kommunen dekker sitt behov for sand og grus ved import fra nabokommunene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.053
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark