Grusregistret i Beiarn kommune, Nordland fylke.

Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Beiarn kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det lansomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og avsetninger er befart, og i de fleste tilfeller også kartlagt og volumberegnet i den utstrekning de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort en enklere prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen 29 forekomster med sortert sand og grus. De aller fleste av disse er volumberegnet og er grovt overslag gir tilsammen ca. 30 mill. fm3 (fast kubikkmeter). Kommunen er rikelig forsynt med sortert sand og grus sett i forhold til befolkningen, men dekker ikke sitt behov for masser til veiformål. Rapporten inneholder også orienterende resultat om bl.a. volum, arealbruk og kvalitet m.h.p. vei- og betongformål for de fleste av forekomstene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.094
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland