Grusregisteret for Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Rissa kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og avsetninger er befart, og i de fleste tilfelle også kartlagt og volumberegnet i den utstrekning de har vært praktisk tilgjengelige. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen 16 forekomster med sortert sand og grus. De aller fleste av disse er volumberegnet og et grovt overslag gir tilsammen knapt 22 mill. kbm (fast kubikkmeter). Kommunen er totalt sett rikelig forsynt med sortert sand og grus sett i forhold til befolkningen, men det meste av massene ligger langt unna de tettest befolkede delene av kommunen. De tilgjengelige ressursene i nedre deler av elva Skauga har derfor begrenset levetid. Rapporten inneholder også orienterende resultater om bl.a. volum, arealbruk og kvalitet m.h.p. vei- og betongformål for noen av forekomstene. Potensielle pukkforekomster er reg. 1986.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.171
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport