Grusregisteret i Vestby, Ski, Ås, Frogn og Nesodden kommuner, Akershus fylke.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Folloregionen har stort underskudd på sand og grus av god kvalitet, og må basere seg på bruk av pukk og import av sand og grus fra andre områder. Ski og Ås kommuner har flere store morenerygger, som kan være intressante fyllmasseressurser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.192
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus