Grusregisteret i Verran, Leksvik og Mosvik kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:20 000 eller på 1:50 000 der ØK ikke finnes. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Verran kommune har god tilgang på sand og grus, mens Leksvik og Mosvik er underskuddskommuner. I Verran er det registrert 9 forekomster med et beregnet volum på 27 mill. kbm. I Leksvik er det registrert 6 forekomster med et beregnet volum på 0,2 mill. kbm. I Mosvik er det bare registrert 1 moreneforekomst.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.067
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport