Grusregisteret i Vennesla

Grusregisteret i Vennesla kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over kommunens sand- og grusressurser gir samlet 9,4 mill. m3 fordelt på 15 forekomster. Av disse forekomstene er mange sterkt bebygd, slik at de utnyttbare mengdene er betraktelig mindre. Massene har dessuten et stort finstoffinnhold, og materialets styrke er svak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.100
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder