Grusregisteret i Vang kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styren, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 20 frekomster i kommunen, derav 15 sand- og grusforekomster og 5 moreneforekomster. Et grovt volumanslag gir ca. 15,4 mill. kbm. sand- og grusresserver. De viktigste sand- og grusforekomstene er lokalisert langs Flakstadelva, I Åstadalen, langs Lageråa ved Ilseng og i de høyereliggende områder nord for Vangsåsen. Bortsett fra enkelte forekomster, helt lokalt, er kvaliteten på materialet god.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.057
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark