Grusregisteret i Våler kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 32 forekomster i kommunen; derav 16 sand- og grusforekomster og 16 moreneforekomster. Et grovt volumoverslag gir 754 mill. kbm. sand- og grusreserver. De viktigste sand- og grusforekomstene er lokalisert langs Ulvåa, Hasla og Glomma. Materialet har en jevn bra kvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.058
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark