Grusregisteret i Stange kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. det er registrert 21 forekomster i kommunen. Av disse er 15 sand- og grusforekomster, 3 moreneuttak og 3 fastfjellsforekomster, derav 2 pukkverk i drift. Alle sand- og grusforekomstene er av meget beskjeden størrelse med fire unntak, men disse er igjen tildels sterkt båndlagt av arealbruk som på kort sikt er uforenelig med uttak av masser Forekomstene omkring Tangen viser høyt innhold av svake bergartskorn. Ellers domineres løsmassene av sterke bergarter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.055
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark