Grusregisteret i Songdalen kommune

Grusregisteret i Songdalen kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over kommunens sand- og grusressurser gir samlet 3,9 mill. m3 fordelt på 9 forekomster. Stort finstoffinnhold, sprøtt materiale og sterkt bebygde eller oppdyrka forekomster reduserer de utnyttbare mengdene sterkt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.101
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder