Grusregisteret i Sør-Odal kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1: 10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 23 forekomster i kommunen; derav 15 sand- og grusforekomster, 5 moreneforekomster og 3 steinbrudd. De fleste grusforekomstene ligger i tilknytning til hoveddalen der Glomma renner, og i dalføret opp mot Storsjøen. Et grovt volumoverslag gir ca. 1 mill. kbm. sand- og grusreserver. Materialet har en jevn bra kvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.056
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark