Grusregisteret i Ringerike kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk karterk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Ringerike kommune har betydelige mengder sand og grus. Det er totalt 46 forekomster, derav 3 i fast fjell (pukk). 35 sand- og grusforekomster er volumberegnet til å inneholde 690 mill. m3. 75 % av dette volum er konsentrert til de tre forekomsten Eggemoen, Hensmoen og Kilemoen, som ligger sentralt til like nord for Hønefoss.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.038
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud