Grusregisteret i Råde kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Råde har ikke sand- og grusressurser av betydning. Det er kun registrert 2 forekomster med i overkant av 300 000 m3 sand og grus og et massetak i morene. I tillegg er det registrert 2 uttak av fast fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.119
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold