Grusregisteret i Oppland.

Rapporten gir en oppsummering av argumentene for å opprette det EDB-baserte Grusregisteret. Det behandler kort hvordan registeret er oppbygd og hvordan det er tenkt å virke. Deretter gis det en innføring i det metodiske arbeidsopplegget som er brukt i Oppland, og hvordan de registrerte data vil bli presentert. Bruken av Grusregisteret omtales i et eget kapittel. Til slutt er det tatt med en kort oppsummering av byggeråstoffsituasjonen i de enkelte kommunene i fylket. Et grovt overslag over fylkets sand- og grusreserver gir 980 mill. m3. For mer utførlige opplysninger om forekomstene henvises det til Grusregisteret.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1807/5
Page number:
130
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland