Grusregisteret i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

Undersøkelsen gir en grov oversikt over sand- og grusreservene i Oppdal kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og avsetninger er befart, og i de fleste tilfeller også kartlagt og volumberegnet i den utstrekning de har vært praktisk tilgjengelige. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert 40 sand- og grusforekomster. 25 av disse er volumberegnet, og et grovt overslag gir tilsammen 28 mill. m3. De viktigste forekomstene ligger i dalen sør og nordøst for Oppdal sentrum. Kvaliteten på forekomstene er varierende. Analyser av fastfjellprøver viser at kommunen har bergarter som egner seg for knusing til pukkproduksjon.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.041
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport