Grusregisteret i Onsøy kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register ,er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 11 forekomster i kommunen, derav 5 sand- og grusforekomster, 3 moreneforekomster og 3 uttak av fast fjell. Sand- og grusforekomstene er relativt små, og består hovedsakelig av ensgradert sand. Bare et av uttakene i fjell er sporadisk i drift.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.121
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold