Grusregisteret i Nittedal, Skedsmo og Gjerdrum kommuner.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Nittedal kommune er det registrert 25 forekomster med sand og grus. 15 av disse er volumberegnet å inneholde ca. 8 mill. m3 sand og grus. Kvaliteten varierer og bare et fåtall forekomster er egnet til mer høyverdige formål. I Skedsmo kommune er det registrert 5 sand- og grusforekomster med totalt ca. 10,5 mill. m3 masse. Kommunen er storeksportør av sand og grus til nabokommunene. Uttaket skjer i forekomst 2 Berger. Gjerdrum kommune har svært små ressurser med sand og grus.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.038
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus