Grusregisteret i Nedre Eiker kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Utenom Ryggkollen er det bare små grusmengder i Øvre Eiker. Her er materialet på nordsiden av riksvei 283 godt egnet til grusdrift (ref. NGU-rapport 1722-03.)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.035
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud