Grusregisteret i Åmot kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er delvis utført på økonomisk kartverk M 1:10 000, og delvis på topografisk kart 1:50 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 65 forekomster i kommunen; derav 56 sand- og grus-forekomster, 9 moreneuttak og 1 uttak fra fast fjell. De største sand- og grusforekomstene er lokalisert i Glomma-dalføret og på begge sider av elva Rena (mellom Rena sentrum og Storsjøen). Et grovt volumanslag gir ca. 197 mill. kbm sand- og grusreserver. Visuelle kvalitetsanalyser viser at materialet har et relativt høyt innhold av mekanisk svake korn (sedimentære bergarter og skifer) i grusfraksjonen. Glimmerinnholdet i sandfraksjonen er lavt; mindre enn 10 %.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.060
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark