Grusregisteret i Åmli kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne raporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Åmli kommune har store volum sand og grus. Ensgradert og fin sand gjør imidlertid at den utnyttbare delen av dette blir betydelig redusert. Kvalitetsmessig er ikke massene særlig godt egnet til veiformål p.g.a. sprøtt grusmateriale.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.251
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder