Grusregisteret i Marnardal kommune

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert regiser, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 11 forekomster; derav 9 sand- og grusforekomster, et massetak i morene og ett pukkverk drevet på en tunnelltipp. Det er registrert 5.5 mill m3 sand og grus, men store arealer er imidlertid båndlagt av dyrka mark og bebyggelse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.103
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder