Grusregisteret i Lyngdal kommune

Grusregisteret i Lyngdal kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Forekomstene er volumberegnet og kvaliteten til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret er presentert i form av kart og tabeller. I Lyngdal kommune er det registrert ca. 11 mill. m3 sand og grus. Av dette er 25% bebygd og derfor ikke tilgjengelig for uttak i dag. De aller fleste forekomstene ligger langs Lyngdalselva. Kvalitetsmessig er grusmaterialet noe for svakt til å være godt egnet til vegformål, spesielt til faste dekker og til veger med stor trafikkbelastning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.107
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder