Grusregisteret i Lillesand kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand - og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Tildels store volum er registrert i Lillesand kommune, men for finkornige masser og annen arealbruk gjør den utnyttbare delen betydelig mindre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.249
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder