Grusregisteret i Kristiansund kommune

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 5 sand- og grusforekomster og 3 pukkverk i kommunen. Et volumoverslag lyder på 4.3 mill. m3 sand. Det er stor mangel på naturgrus, og en stor del av sanda er ensgradert. Store areal på forekomstene er båndlagt av bebyggelse og dyrka mark.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.096
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder