Grusregisteret i Kongsberg kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1.5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. De totale sand- og grusmengder i Kongsberg utgjør ca. 70 mill. m3. Flere forekomster er godt egnet for masseuttak av gode kvaliteter. Bebyggelse og innhold av finstoff og svake bergarter kan sette begrensinger i bruken noen steder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.031
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud