Grusregisteret i Hole kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Hole kommune har små reserver av sand og grus. Det er registrert 4 forekomster, hvorav 2 er dominert av finkornig sand som er lite egnet til byggetekniske formål. De to andre forekomstene er Svingerud og Bymoen. Disse inneholder noe grus, men også her er sand den dominerende kornstørrelse. Disse to frekomstene er volumberegnet til ca. 11 mill. m3.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.029
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud