Grusregisteret i Hol kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret pressenteres i form av kart og tabeller. Det er i Hol kommune kartlagt 22 forekomster, 14 grusforekomster, 2 pukkverk og 5 steintipper. Grusen er særlig lokalisert til Seterdalen og Hol og utgjør ca. 9 mill. m3.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.028
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud