Grusregisteret i Farsund kommune

Grusregisteret i Farsund kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er Grusregisteret i Farsund kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Forekomstene er volumberegnet og kvaliteten til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra Grusregisteret er presentert i form av kart og tabeller. Et overslag over kommunens sand- og grusressurser gir ca. 3 mill. m3. Kvalitetsmessig er grusmaterialet noe svakt for bruk til veiformål. For betongformål med normale fasthetskrav er de fleste sorterte sand- og grusforekomstene egnet. 65% av det totale volum ligger under dyrket mark.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.098
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder