Grusregisteret i Elverum kommune, Hedmark fylke

Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Elverum kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og avsetninger er befart, og i de fleste tilfeller også kartlagt og volumberegnet i den utstrekning de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen 53 forekomster, derav 41 i sand og grus, 8 i morene (bare massetakene) og 4 i fast fjell. De 41 med sorterte løsmasser inneholder tilsammen 440 mill. fm3. Kommunen er rikelig forsynt med sand- og grusforekomster, selv om hele 75 % av totalvolumet er bidrag fra rene sandforekomster hvor massene omtrent utelukkende består av middelskornet ensgradert sand (0,2-0,6 mm). Evlevrum synes å kunne dekke sitt eget behov for alle typer sand og grus i overskuelig framtid. Rapporten inneholder også orienterende resultater om bl.a. volum arealbruk og kvalitet m.h.p. vei- og betongforemål for de fleste av forekomstene samt opplysninger om deres radioaktivitet (Gammastråling)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.043
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark