Grusregisteret i Eidskog kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelig ressurser, og dermed gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 35 forekomster i kommunen; derav 32 sand- og grusforekomster og 3 moreneforekomster. De viktigste sand- og grusforekomstene ligger der riksvei 2 går, fra Sigernessjøen i nord til Magnor og svenskegrensen i sør. Et grovt volumoverslag gir ca. 21.5 mill. kmb. sand- og grusreserver. Bortsett fra enkelte forekomster, helt lokalt, er kvaliteten på materialet god.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.051
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark