Grusregisterert i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag fylke

Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Holtålen kommune. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. I Holtålen er det registrert 20 sand- og grusforekomster med et samlet volum på 13 mill kubikkm. sand og grus. De største og fleste forekomstene ligger i Gauldalen. Kommunens viktigste forekomst er Ramlomoan som inneholder 8 mill kubikkmeter. Kvaliteten på massene er tilfredsstillende for vegformål, men til dels meget høyt glimmerinnhold kan ha konsekvenser for bruk til betongformål. Det anbe- fales nærmere undersøkelser på de mest interessante forekomstene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.011
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport