Grus- og pukkressurser i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommune. Grunnlagsdata for planlegging og forvaltning.

Rapporten er en oppsummering av resultatene fra oppdateringen av Grus- og Pukkdatabasen som ble gjennomført for å gjøre informasjonen bedre tilpasset dagens behov for grunnlagsdata i arealplanlegging både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. I de kommunene som omtales i rapporten er det bare Aurskog-Høland som har sand- og grusforekomster som gjør kommunen selvforsynt med slike masser i de nærmeste åra. Det som tas ut brukes i dag som betongtilslag. I tillegg importeres noe grus til vegformål. Også i Fet tas det ut noe sand og grus til betongformål, samtidig som det importeres betongtilslag både fra Ullensaker og Eidsberg. I kommunen er det lite egnede masse igjen og framtidas behov må i enda større grad baseres på import. I Sørum kommune har tidligere en forekomst vært sentral i forsyningen av sand og grus. Det meste av forekomsten er drevet ut og de gjenværende massene er så finkornige at dette begrenser anvendelsesmulighetene. Massene kan benyttes til betongformål og bør utnyttes maksimalt. Det produseres pukk i alle tre kommunene og regionen er volummessig selvforsynt med knuste steinmaterialer. Transportavstander og behov for spesielle kvaliteter gjør at det går en god del masse over både kommune- og fylkesgrenser. Skjemmende landskapsinngrep og ulemper med støv og støy for nærområdene er kjente problemer ved pukkverksdrift. Det er derfor viktig at de forekomstene hvor det drives i dag, utnyttes maksimalt, og at man gjennom framtidsrettet planlegging regulerer nye arealer til framtidig råstoffutvinning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.017
Page number:
16 s. + ka
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Ressurskartlegging i Akershus
Project nr:
296600
Fylke:
Akershus