Grus- og pukkregisteret i Vinje kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret i Telemark. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering av registeret i Telemark. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjon er lagt inn i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand, grus og pukk i målestokk 1:50 000. Vinje kommune har mange forekomster og relativt store volum med sand og grus. Bergartssammensetningen og mineralinnhold tyder på en tilfredstillende kvalitet til de fleste formål. Forekomstene ligger spredt rundt i kommunen, men de største forekomstene er konsentrert langs hoveddalgangene. Det er ikke registrert pukkverk med uttak av stein fra fast fjell. I kommunen er det imidlertid mange steintipper fra kraftsverksutbygginger. Disse er viktige ressurser og masse fra flere slike blir knust og brukt til ulike formål Det bør foretas oppfølggende undersøkelser på de mest interessante forekomstene i kommunen. Ut fra disse resultatene bør det utarbeides en forvaltningsplan hvor en del forekomster reserveres for byggeråstoffutvinning i kommunenes arealplan.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.081
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark