Grus- og Pukkregisteret i Trysil kommune, Hedmark fylke

I Trysil kommune er det ialt registrert 83 sand- og grusforekomster. Det ble ikke registrert noe uttakssted for fast fjell til pukkproduksjon. I alt 20 forekomster er areal- og volumberegnet. Det totale volum er anslått til 29 mill. m3. Bare enkelte forekomster har betydning for grusforsyningen til kom- munen. I hoveddalføret er forekomstene ved Bakken (fnr.28), Flennset 1 (fnr. 21), Holla (fnr.16) og Mannfloen (fnr.29) er viktige, og i nord er det særlig forekomsten ved Eidet (fnr.5) som peker seg ut. I Ljørdalen finnes flere store og viktige grusforekomster. I den søndre del av dalføret er det forekomstene ved Flersjødammen (fnr.74), Storsjøen (fnr.73) og Flera (fnr.75) som peker seg ut, og i nord forekomstene ved Hekkelen (fnr.71) og Bjørneby (fnr.62). I om- rådet ved Søndre-Osen er det store grusressurser ved Nordre Håsjøen (fnr.46), Vesle Osensjøen (fnr.47) og ved Sandstad (fnr.48). I høyområdene utenfor de store dalførene er det mindre tilgang på godt sortert sand og grus. Grusig morenemateriale er her en viktig ressurs for bygging og vedlikehold av skogs- bilveger. Trysil kommune er på kort og lang sikt selvforsynt med sand og grus til alle formål. NGU har vurdert, omtalt og beskrevet alle viktige forekomster. Orienterende mineral- og bergartstellinger tyder på at grusforekomstene gener- elt er av god kvalitet. NGU ser likevel ikke bort fra at det kan bli behov for objektrettede undersøkelser med tanke på spesielle kvaliteter og strenge krav til dokumentasjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.061
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark