Grus- og Pukkregisteret i Tokke kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret i Telemark. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering er befart og informasjonen lagt inn i NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er åpen for alle og kan fås ved henvendelse til NGU. I Tokke kommune er de fleste forekomstene små og ofte for finkornige for tekniske formål. Det er registrert 45 sand- og grusforekomster og 12 steintipper i komunen. Av 32 registrerte massetak var det på registrerings- tidspunktet kun drift i 3, 13 var i sporadisk drift og 16 var nedlagt. 14 av sand- og grusforekomstene er volumberegnet og gir til sammen knapt 7 mill.m3. Forekomstene ligger i hoveddalførene, og de største i områdene rundt Dalen. Mange av disse er bebygd eller ligger nær bebyggelse og er derfor ikke til- gjengelig for uttak. I dette området ligger forekomst 5 Huvestad som er den viktigste i kommunen. Det er derfor av stor betydning for byggeråstoff- situasjonen at denne reguleres til framtidig uttaksområde i kommuneplanens arealdel. Dette bør også vurderes for andre aktuelle forekomster, slik at tilgangen til disse viktige ressursene sikres i framtida. I dag er forekomst 1 Gåstjønn en viktig forekomst hvor det tas ut masser for betongproduksjon. Forekomst 48 Rogdelig er en steintipp hvor massene foredles til ulike vegformål Forekomstene 25 Vistad, 26 Mo og 8 Gåstjønnslettene bør undersøkes nærmere.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.071
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark