Grus- og Pukkregisteret i Strand Kommune, Rogaland fylke.

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over viktige sand-, grus- og pukkfore- komster. Registeret skal være et hjelpemiddel til å oppnå en samfunnsnyttig forvaltning av denne type byggeråstoffer. I Strand kommune er det tidligere utført løsmassekartlegging med oppfølgende sand- og grusundersøkelser (NGU-rapport nr. 85.185). Registeret bygger på dette arbeidet. Totalt er det registrert 15 sand- og grusforekomster i kommunen. De kjente ressursene er beregnet til 35 mill. m3. I tillegg er det registrert ett stasjonært pukkverk. Kvaliteten på grusressursene med hensyn på bergarts- og mineralinnholdet er generelt god. Bare en mindre del av de registrerte fore- komstene kan få betydning som økonomisk utnyttbare ressurser. Grusforekomstene ved Tjøssheim (fnr. 2), Østerhus (fnr. 3), Botne (fnr.11) og pukkforekomsten ved Breivika (fnr. 501) peker seg ut. Bebyggelse og dyrka mark kommer mange steder i konflikt med eventuell utvinning. For å kunne foreta en sikker vurdering av volum/kvalitet innen sand- og grusforekomstene ved Tjøssheimavsetningen og Østerhusforekomsten må det foretas boringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.153
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland