Grus- og Pukkregisteret i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

I Stor-Elvdal kommune er det i alt registrert 55 sand- og grusforekomster. Det ble ikke registrert noe uttakssted for fast fjell til pukkproduksjon. I alt 18 forekomster er areal-og volumberegnet. Det totale volumet er anslått til 35 mill. m3. I hoveddalføret er forekomsten ved Olsrud (fnr.19) i dag den viktigste kilden i grusforsyningen til kommunesenteret. I området mellom Koppang og Atna er forekomstene ved Norstumoen (fnr.17) og Søndre Bjøråa (fnr.20) viktige reserver, og ved Atna er forekomsten Atna (fnr.29) den eneste som inneholder betydelige sand-/grusressurser. Lengre nord er Mogrenda (fnr.13) og Vuøuvolden (fnr.6) viktige reserver. I området sør for Koppang ligger den største forekomsten ved Søkkunda (fnr.38). Forekomstene ved Møkleby (fnr.31), Sjurstuen (fnr.49) og Nytun (fnr.37) er også betydelige grusreserver. I høy- områdene er det tilgang på grusig morene. Denne materialtypen er særlig viktig for bygging og vedlikehold av kommunale- og skogsbilveger. Stor-Elvdal kommune er på kort og lang sikt selvforsynt med sand og grus til alle formål. NGU har vurdert og beskrevet alle viktige grusforekomster. Orienterende mineral- og bergartstellinger viser at grusforekomstene generelt er av god kvalitet. NGU ser likevel ikke bort fra at det kan bli behov for objektrettede undersøkelser med tanke på spesielle kvaliteter og strenge krav til dokumentasjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.076
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark