Grus- og Pukkregisteret i Seljord kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1983. NGU har ansvaret for vedlikehold av Grus- og Pukkregisteret og skal oppdatere opplysningene om forekomstene før digitaliseringen av kartene. Oppdateringen av registeret i Seljord ble utført i 1995. I Seljord kommune er det registrert 40 sand- og grusforekomster med et anslått volum på 14,2 mill. m3. KOmmunen vurderes likevel som fattig på sand og grus egnet som tilslag til betongprodukter, men har store ressurser egnet for knusing for bruk til vegformål. Flere store forekomster er båndlagt av bebyggelse og veger. Dette gjelder spesielt nr. 8 Seljord sentrum som dekkes helt av sentrumsbebyggelsen og nr. 10 Bjørge hvor Sejord camping ligger. Forekomstene som vurderes å være de viktigste ressursene er nr. 3 Skarkevjo (2,9 mill. m3), 14 Århus (2,3 mill. m3) og 13 Meås (0,7 mill. m3). Av disse er det i dag masseuttak kun i nr. 13 Meås.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.083
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark